Kącik Rodzica

Oferta

Szanowni Rodzice

dla Waszej wygody zamieszczamy na stronie dokumenty w wersji elektronicznej.

Wypełnione i podpisane dokumenty możecie dostarczyć do naszej palcówki osobiście, w sposób tradycyjny – poprzez pocztę
oraz w wersji elektronicznej na naszą skrzynkę mailową.

1

Karta zgłoszenia

2

Wyprawka

3

Wypowiedzenie

Ramowy rozkład dnia 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU:

Od godziny 6.30 – przyjmowanie dzieci, rozmowy, indywidualne kontakty z rodzicami.

Do godziny 8.30 – zabawy dowolne, ćwiczenia ogólnorozwojowe w małych grupach, praca indywidualna z dzieckiem – rozwijająca percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, uczenie polisensoryczne.

W godzinach 8.30 – 9.30 – toaleta – zabiegi higieniczne, śniadanie.

W godzinach 9.30 – 11.00 – zajęcia tematyczne wg harmonogramu dnia, zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, wyjścia na świeże powietrze w miarę możliwości i pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

W godzinach 11.00 – 12.45 – toaleta – zabiegi higieniczne, obiad.

W godzinach 12.00 – 14.00 – odpoczynek.

W godzinach 14.00 –14.45 – toaleta – zabiegi higieniczne, podwieczorek.

W godzinach 14.45 – 17.30 – zabawy dowolne, tematyczne, odbieranie dzieci przez rodziców.

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:

1. W dniu przyjęcia do Placówki dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

2. Do Placówki nie są przyjmowane dzieci chore.

3. Każde dziecko, korzystające ze świadczeń Placówki, powinno być przyprowadzane i odbierane przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ze wskazaniem imiennym.

4. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Statutu Placówki.